ПРО ТЕХНОЛОГІЧНУ НЕМОЖЛИВІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ ТЕОРЕТИЧНО ТОЧНОГО ПРОФІЛЮ ГВИНТОВОЇ РІЗЬБИ ТОКАРНИМ РІЗЦЕМ

Олег Романович Онисько

Анотація


Існує думка, що найбільш точним різальним інструментом для виготовлення різьби є токарний різець з пласкою передньою поверхнею, яка лежить у осьовій площині гвинтової поверхні різьби. Саме тому для виробництва різьбових кінців труб нафтогазового сортаменту, до яких існують посилені вимоги щодо механічної міцності і герметичності, використовують одно- або багатониткові різьбові різці чи різцеві головки. Але у більшості випадків прямолінійні різальні кромки таких інструментів є мимобіжними відносно осі різьби. Наприклад тоді, коли кут нахилу їх різальної кромки відповідає куту підйому різьби. Те саме відбувається у випадку, якщо передній кут інструменту не дорівнює нулю. У статті йдеться про те, що у випадку мимобіжності різальної кромки різця та осі різьби, для формування якої він застосовується, різьбова поверхня формується на основі конволютного гелікоїда і не відповідає заданій формі різьби на основі косого закритого гелікоїда. На базі застосування криволінійних циліндричних координат отримано скалярний аналітичний вигляд функції осьового перерізу конволютного гвинта у прямокутній системі координат, аргументами якої є величина переднього кута різця і діаметр різьби, а також висота теоретичного профілю і величина кроку різьби. Ця функція є трансцендентною і не відповідає алгебраїчній функції першого порядку, яка визначає профіль трикутної чи трапецеїдальної різьби, що, власне, і надає право зробити висновок про неможливість відтворення теоретично точного профілю гвинтової різьби токарним різцем.

Ключові слова


різьбовий різець; косий закритий гелікоїд; конволютний відкритий гелікоїд; передній кут; кут нахилу різальної кромки; трикутна різьба; трапецеїдальна різьба; осьовий переріз; профіль різальної кромки; трансцендентна функція; алгебраїчна лінійна функція

Повний текст:

PDF

Посилання


Бобров В.Ф. Многопроходное нарезание крепежных резьб резцом / В.Ф. Бобров. – М. : Машиностроение, 1982. – 104 с.

ГОСТ 632–80. Межгосударственный стандарт. Трубы обсадне и муфты к ним : Разработан и внесен Министерством черной металлургии СССР, нефтяной промышленности СССР. Утвержден и внесен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.80 № 2578. Взамен ГОСТ 632–64. Издание (апр. 2010 г.) с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, утвержденными в октябре 1982 г., январе 1986 г., январе 1988 г., мае 1989 г., июле 1992 г. (ИУС 2-83, 5-86, 4-88,8-89). – М.: Стандартинформ, 2010. – 75 с.

Боголюбов А.В. О невозможности теоретически точной обработки линейчатых винтовых поверхностей круглым цилиндрическим инструментом / А.В. Боголюбов // Вестник МГТУ «Станкин». – 2012. – № 2 (20). – С. 70–74.

Люкшин В.С. Теория винтовых поверхностей в проек-тировании режущих инструментов / В.С. Люкшин. – М. : Машиностроение, 1967. – 372 с.

Онисько О. Р. Забезпечення точності виготовлення різьб обсадних труб шляхом застосування параметричного проектування профілю різальної частини різьбонарізних інструментів в середовищі системи програмування Дельфі / О.Р. Онисько, Л.О. Борущак, В.Б. Копей // Науковий вісник Івано-Франківського нац. техн. ун-ту. – 2009. – № 2 (20).-С. 50–53.

Онисько О.Р. Методи забезпечення точності виготовлення різьбових кінців труб нафтогазового сортаменту / О.Р. Онисько // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (52). – С. 107–115.

Онисько О.Р. Різьбові різці з відкоректованою за значенням переднього кута прямолінійною різальною кромкою / О.Р. Онисько, В.Г. Панчук, В.В. Врюкало // Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнар. зб. наук. пр. – Донецьк, 2014. – № 2 (48). – С. 10–14.

Родин П.Р. Металлорежущие инструменты : учебник / П.Р. Родин. – К. : Вища школа, 1986. – 456 с.

Фомин Е.В. Повышение стойкости и точности резьбовых резцов на основе моделирования процесса резьбонарезания : дис. … канд. техн. наук : 05.03.01 : защищена 22.03.07 : утв. 24.09.07 / Фомин Евгений Владимирович. – М., 2007. – 206 с.

Katalog 2011-2012 ZCC-CT. Гедион-Альфа Официальный дистрибютор инструмента ZCC-CT в России [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.g-alfa.ru/tochenie_2012.pdf. – Назва з екрану.

Ultra-rigid thread turning for all types of threads – internal and external // Sandvik Coromant. Site [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.sandvik.coromant.com/ en-gb/products/corothread_266/Pages/default.aspx. – Назва з екрану.