ВПЛИВ СКЛАДУ ІНСТРУМЕНТУ І РЕЖИМІВ ТОНКОГО ЕЛЬБОРОВОГО ШЛІФУВАННЯ НА ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ КОМПОЗИТНИХ ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИН

Анатолій Павлович Гавриш, Тетяна Анатоліївна Роїк, Петро Олексійович Киричко, Олег Анатолійович Гавриш, Юлія Юліївна Віцюк

Анотація


Наведено результати експериментального дослідження тонкого ельборового шліфування високолегованих композитних сплавів, синтезованих з відходів інструментального виробництва для обробки поверхонь підшипників ковзання поліграфічних машин. Показано переваги обробки ельборовими кругами. Розроблено рекомендації щодо вибору режимів різання для тонкого ельборового шліфування підшипників ковзання з нових композитних сплавів для високошвидкісних ротаційних поліграфічних машин, які забезпечують вимоги отримання відповідних параметрів шорсткості поверхонь

Повний текст:

PDF

Посилання


Патент України № 60522, МПК С22С33/02 (2006.01).

Підшипниковий композиційний матеріал на основі

інструментальної сталі / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш,

П.О. Киричок та ін. – Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.

Роїк Т.А. Сучасні системи технологій заготівельного

виробництва в машинобудуванні : монографія / Т.А. Роїк,

А.П. Гавриш, О.А. Гавриш. – К. : ЕКМО, 2010. – 212 с.

Новітні технології виробництва стандартизованих виробів

: монографія / О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк, Т.А. Роїк та ін.

– К. : НТУУ “КПІ”, 2012. – 204 с.

Патент України № 59768 А, МКИ С22С33/02

Антифрикційний композиційний матеріал на основі сталі /

Т.А. Роїк. – Опубл. 15.09.2003.

Роик Т.А. Подшипниковые высокотемпературные

материалы на основе металлических порошков-отходов /

Т.А. Роик // Техніка майбутнього : сб. науч. трудов. –ВИПУСК 14, 2013

Одеса : Вид-во Одеського морського університету, 1999. –

№ 1. – С. 3–7.

Новітні технології фінішного оброблення композиційних

підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації /

А.П. Гавриш, О.О. Мельник, Т.А. Роїк та ін. – К. : НТУУ

“КПІ”, 2012. – 196 с.

Вплив технології виготовлення та магнітно-абразивної

обробки на властивості високошвидкісних підшипників /

О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, А.П. Гавриш та ін. // Вісник

Національного технічного університету України “КІП” :

Серія машинобудування. – № 59. – К. : НТУУ “КПІ”, 2010.

– С. 75–78.

Принципи одержання композиційних зносостійких

матеріалів на основі відходів інструментального

виробництва / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок /

Прогрессивные технологии и системы машиностроения :

міжнар. зб. науч. тр. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – Вып. 1,

(43). – С. 261–265.

Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь

композитних підшипників поліграфічної техніки при

тонкому шліфуванні / А.П. Гавриш, А.В. Шевчук, Т.А. Роїк

// Технологія і техніка друкарства. – № 3(37). – 2012. – С.

–127.

Силове поле при тонкому абразивному шліфуванні

деталей тертя з нових композиційних сплавів для

друкарської техніки / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А.

Роїк // Прогрессивные технологии и системы

машиностроения : міжнар. зб. наук. тр. – Донецьк :

ДонНТУ, 2013. – Вып. 1, 2 (45). – С. 35–41.

Ардамацкий А.Л. Ельборовая обработка оптических

деталей / А.Л. Ардамацкий. – Л. : Машиностроение, 1989.

– 287 с.

Бакуль В.Н. Справочник по ельборовой обработке

металлорежущего инструмента / В.Н. Бакуль,

Н.П. Захаренко. – К. : Техника, 1971. – 312 с.

Байкалов А.К. Введение в теорию шлифования /

А.К. Байкалов. – К. : Наукова думка, 1978. – 207 с.

Гавриш А.П. Фінішна ельборово-абразивна обробка

магнітних матеріалів : монографія / А.П. Гавриш,

П.П. Мельничук. – Житомир : Вид-во ЖДТУ, 2004. – 551

с.ISSN 1817-2997 Процесимеханічноїобробкивмашинобудуванні

Грабченко А.И. Расширение технологических возмож-

ностей ельборового шлифования / А.И. Грабченко. –

Харьков : Вища школа, 1985. – 298 с.

Захаренко Н.П. Ельборовые инструменты и процессы

обработки / Н.П. Захаренко. – К., 1980. – 216 с.

Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов /

Е.Н. Маслов. – М. : Машиностроение, 1974. – 320 с.

Маталин А.А. Технологические методы повышения

долговечности деталей машин / А.А. Маталин. – К. :

Техника, 1971. – 144 с.

Резников А.Н. Краткий справочник по ельборовой

обработке / А.Н. Резников. – Куйбышев :

Машиностроение, 1987. – 312 с.

Чеповецкий И.Х. Основы финишной ельборовой

обработки / И.Х. Чеповецкий. – К. : Наукова думка, 1980.

– 312 с.

Ящерицын П.И. Прогрессивная технология финишной

обработки деталей / П.И. Ящерицын. – Минск : Беларусь,

– 312 с